خدمات سوخت رسانی

This post is also available in: English

با توجه به محدودیتهای موجود در امر سوخت رسانی، شرکت سپید بندر مکران قادر است در راستای امکانات و شرایط حاکم بر بندری که کشتیها تحت نمایندگی در آنها رفت و آمد دارند، نسبت به تهیه و تحویل سوخت مورد نیاز آنها اقدام نماید.

خدمات سوخت رسانی به شناورهای فلزی و چوبی:

 مدارک مورد نیاز جهت معرفی و ارسال درخواست سوخت شناورها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

۱-گواهینامه ثبت شناور

۲-گواهینامه ایمنی

۳-دفترچه تردد شناور

۴-مانیفست تخلیه یا بارگیری شناور

۵-برگ اجازه حرکت شناور

تصاویر تمام مدارک گفته شده بایستی در سامانه تجارت آسان، مربوط به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اسکن گردیده وشماره درخواست ثبت نام شده به قسمت خدمات دریایی جهت بررسی مدارک اعلام گردد.

خدمات دریایی مدارک شناور را از طریق سامانه تجارت آسان بررسی می نماید.

۱-  در صورتی که مدارک شناورکامل باشد: درخواست از طریق سامانه تجارت آسان به شرکت ملی پخش فراوروده های نفتی ارسال می گردد.

۲-  در صورتی که مدارک کامل نباشد: خدمات دریایی درخواست را به شرکت کشتیرانی یا شرکت پیمانکار عودت می دهد و شرکت کشتیرانی مجددا درخواست را با کامل کردن مدارک به قسمت خدمات دریایی ارسال می نماید سپس طبق بند ۱ عمل اقدام خواهد شد.

 در صورتی که شناور به دلیل آبخور زیاد نتواند به اسکله شرکت ملی پخش فراورده های نفتی پهلو بگیرد، متقاضی سوخت باید جهت استفاده از تانکر سوخت رسان و ورود به بندر جهت سوخت رسانی به کشتی مراحل ذیل را انجام دهد:

۱-   تقاضا کننده پس از دریافت حواله سوخت و بارگیری سوخت در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در تانکر های زمینی، درخواست ورود تانکر به بندر جهت سوخت رسانی به کشتی را به امور دریایی ارائه می دهد.

۲-    امور دریایی درخواست را به گارد بندر جهت بلامانع بودن ورود تانکر زمینی به محوطه بندر ارسال می نماید.

۳-  گارد بندر پس از رویت تاییدیه امور دریایی نسبت به برقراری تماس با آتش نشانی بندر جهت اعزام ماشین های آتش نشانی به درب اقدام می نماید و تا رسیدن ماشین های آتش نشانی نسبت به ورود تانکر های زمینی به بندر جلوگیری می نماید.

۴-  آتش نشانی بندر نسبت به اعزام ماشین های آتش نشانی به درب خروج جهت  اسکورت تانکر زمینی از درب گارد تا کشتی و STBYبودن کنار کشتی تا اتمام سوخت گیری اقدام می نماید.

۵-   HSE بندر در بازدید های خود از محوطه های بندر، در صورتی که موارد ناایمنی را در حین عملیات سوخت گیری مشاهده نمود به مسئول عملیات تخلیه و بارگیری اعلام نماید.

۶-    مسئول عملیات تخلیه و بارگیری فورا به محل اعزام و نسبت به رفع موارد ناایمن اقدام می نماید.

This post is also available in: English