اجاره کشتی های گازی

– حمل مواد سوختی و میعانات گازی با کشتی های تانکر در قالب قراردادهای اجاره زمانی و سفری